Praktisk info og politikker

Orden og samværsregler

Vi er mange mennesker, der arbejder og har vores gang på skolen; elever, kollegaer, frivillige og gæster. Du vil møde mange forskellige mennesker, der lige som dig selv, skal føle sig godt tilpas, når de er her. Det skal vi alle bidrage til.

At være elev på FGU Vest er et valg, du selv har truffet, og vi vil meget gerne hjælpe dig godt videre til dit næste mål. For at nå det mål, og for at alle på FGU Vest skal have en god hverdag, har vi nogle regler. Ordens- og samværsreglerne handler om, hvordan vi forventer, du opfører dig, mens du er på skolen. Reglerne gælder både i undervisningstiden og i din fritid, fx din digitale opførsel på sociale medier. Vi accepterer ikke krænkende adfærd, der har negative konsekvenser for de øvrige elever eller ansatte, hverken i eller udenfor undervisningstiden.

Udover skolens egne regler gælder samfundets almindelige love og regler også her på skolen.

Generelle regler:

Når du arbejder i værkstederne og andre lokaler skal du altid følge de anvisninger, underviserne eller vejlederne giver dig med hensyn til undervisningen, opførsel, påklædning, brug af bærbar pc og oprydning.

Endvidere gælder følgende

 • Du er en god kammerat over for alle, du hverken mobber, truer eller er voldelig. Det gælder både fysisk og på de sociale medier.
 • Du taler pænt til alle – også på de sociale medier.
 • Du indtager hverken alkohol eller euforiserende stoffer mens du er på skolen.
 • Du skal gøre dig umage på FGU. Du skal yde en god arbejdsindsats, både når du arbejder alene, og når du arbejder sammen med andre. Vi forventer at du gør det så godt som du kan
 • Du kommer til tiden og deltager i de aktiviteter, vi planlægger til dig.

Hvis du mod alle forventninger ikke overholder reglerne:

–    Så tager din kontaktlærer en snak med dig for at finde en løsning.

–     Ved gentagelse indkaldes du til et møde med ledelsen. Her kan det aftales, at du sendes hjem uden løn. Ved endnu en gentagelse kan et ophør komme på tale

–     Du bliver sendt hjem øjeblikkeligt, hvis du er påvirket af rusmidler, truende eller er voldelig.

Rygepolitik

Røgfri skoletid på FGU Vest 

Andelen af unge, der ryger, stiger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 17 pct. Af de 15- årige ryger dagligt eller lejlighedsvist, mens tallet stiger til 29 % blandt de 16-24- årige. Mere end hver femte af de unge, der ryger dagligt, røg første gang i skoletiden eller på en efterskole. Og meget tyder på, at rygning i skoletiden gør det sværere for de unge at stoppe igen.

Det kan være svært at starte på en ny uddannelse, og for nogle unge bliver cigaretterne indgangen til fællesskabet. Erfaringer viser, at røgfri skoletid kan:

 • Forhindre at sociale fællesskaber på skolen opstår omkring cigaretterne.
 • Modvirke at nogle elever begynder at ryge, når de begynder på en ungdomsuddannelse.
 • Styrke at eleverne ikke udvikler en daglig vane. Jo senere rygedebut jo mindre risiko for, at det bliver en vane senere i livet.

FGU Vest er røgfri skole og arbejdsplads fra den 1/8 2021.

FGU Vest er røgfri fordi:

 • Elever gøres klar til videre uddannelse og et arbejdsmarked, der er røgfrit.
 • Elever og ansatte skal kunne lære og arbejde i et røgfrit miljø.
 • FGU Vest samstemmer med det øvrige samfunds vej mod røgfrihed.

Røgfrihed:

 • Der er røgfrit på skolerne i elever og ansattes skole- og arbejdstid. Elever og ansatte er røgfri i skole- og arbejdstid; også når det foregår uden for skolerne.
 • Røgfrit betyder, at der ikke anvendes nogen former for tobak, røg, snus eller e- cigaretter.
 • Det er alles ansvar at medvirke til at sikre et røgfrit miljø.

Hjælp til røgfrihed:

 • Vejen til røgfrihed kan være vanskelig. FGU Vest ønsker at understøtte medarbejdere og elever i processen.

Ved overtrædelse af rygeforbud:

 • Vi anerkender, at vejen til røgfrihed kan være vanskelighed. Ved overtrædelse vil vi afdække om vi kan hjælpe eleven til at vedkommende kan overholde skolens rygeforbud. Denne samtale tages af elevens kontaktlærer og der laves et notat i uddata+
 •  Ved første gentagelse sendes eleven hjem med oplysning om løntræk resten af dagen. Eleven kan sendes hjem af elevens kontaktlærer, vejleder eller skoleleder. Hurtigst muligt næste skoledag får eleven en samtale med kontaktlærer om hvordan eleven vil leve op til at være røgfri i skoletiden. Dette skrives i uddata+.
 • Ved gentagelse nr. 2 sendes eleven igen hjem med løntræk resten af dagen. Proceduren er den samme som ved første gentagelse.
 • Ved gentagelse nr. 3 skal eleven til samtale hos skoleleder – Her tales der om hvordan man i fællesskab kan hjælpe eleven til at leve op til skolens rygepolitik – Skoleleder laver notat i uddata+ og eleven sendes hjem med løntræk resten af dagen.
 • Ved efterfølgende gentagelser følges proceduren fra gentagelse nr. 3.

Rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt at drikke alkohol på skolen eller møde i skole påvirket!
Det er ikke tilladt at indtage, medbringe eller sælge stoffer af nogen art på skolen!
Husk, vi vil altid gerne hjælpe dig, hvis du har et misbrug.

Ved sygdom og fravær

Du har mødepligt på FGU.
Derfor skal du melde dig syg om morgenen inden skoledagen begynder.
Ved fravær uden sygemelding eller forudgående aftale med din vejleder, vil det blive registreret som ulovligt fravær, og du vil blive trukket i skoleydelse.

Lovligt fravær: sygdom, barsel, aftaler med offentlige myndigheder eller noget er aftalt med os på FGU Vest.

Ulovligt fravær: udeblivelse uden lovlig grund, kommer for sent til undervisningen, ikke deltager aktivt i den planlagte undervisning.

IT

FGU Vest har du brug for en computer i skoletiden.
Hvis du ikke selv har en computer, du kan tage med i skole, kan du låne en hos os.

Ordblind og hjælpemidler

Har du brug for hjælp til at læse og skrive, er FGU Vest et godt tilbud til dig. Vi har mange elever med læsevanskeligheder, og har tilrettelagt undervisningen, så vi tager hensyn til det.
Du får den støtte og de hjælpemidler, du har brug for. Og du lærer om de programmer, der kan hjælpe dig.

Ordblindhed.dk
Ordblindhed.dk henvender sig til mennesker med ordblindhed og deres familier, men også til fagfolk og virksomheder. Her finder du blandt andet information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning og rådgivningstilbud for mennesker med ordblindhed.

Læs mere på ordblindhed.dk

Arbejdstøj

Du vil få et skab til rådighed, hvor du kan låse dine ting og tøj inde.
Hvis linjen, du er på, kræver, at du skal have arbejdstøj på (f.eks. sikkerhedssko), får det udleveret af skolen.

Feriekalender

Skema over feriedage – begge dage er inklusive

Fra og med Fra og med
Lørdag 14. oktober 2023 Søndag 22. oktober 2023
Torsdag 21. december 2023 Onsdag 3. januar 2024
Lørdag 10. februar 2024 Søndag 18. februar 2024
Lørdag 23. marts 2024 Mandag 1. april 2024
Torsdag 9. maj 2024 Søndag 12. maj 2024
Lørdag 18. maj 2024 Mandag 20. maj 2024
Onsdag 3. juli 2024 Tirsdag 30. juli 2024

Skoleåret 2024/2025 starter torsdag den 1. august.

Nye elever starter mandag den 5. august.