Skoledagen på FGU

Selvom FGU Vest har afdelinger i Esbjerg, Varde og Ribe, så er der flere ting, der er ens på tværs af de 3 afdelinger.

Madordning

Du får et måltid mad på FGU hver dag.
Vi spiser sammen og vægter det sociale fællesskab meget højt.

Ved sygdom og fravær

Du har mødepligt på FGU.
Derfor skal du melde dig syg om morgenen inden skoledagen begynder.
Ved fravær uden sygemelding eller forudgående aftale med din vejleder, vil det blive registreret som ulovligt fravær, og du vil blive trukket i skoleydelse.

Lovligt fravær: sygdom, barsel, aftaler med offentlige myndigheder eller noget er aftalt med os på FGU Vest.

Ulovligt fravær: udeblivelse uden lovlig grund, kommer for sent til undervisningen, ikke deltager aktivt i den planlagte undervisning.

Mødetider

Din mødetid afhænger af hvilken afdeling du går på.
Du har undervisning 29 timer om ugen.

Læs mere omkring mødetiderne for din afdeling her:

Mødetider

Dagen starter Morgenmad Frokost Dagen slutter
Mandag 08:15 09:00 - 09:30 11:45 - 12:15 14:30
Tirsdag 08:15 09:00 - 09:30 11:45 - 12:15 13:00
Onsdag 08:15 09:00 - 09:30 11:45 - 12:15 14:30
Torsdag 08:15 09:00 - 09:30 11:45 - 12:15 14:30
Fredag 08:15 Brunch 9:30 - 10:15 13:00

Ungdomskort

Du har som elev på FGU Vest mulighed for at få billigere offentlig transport med et ungdomskort.

Prisen er ca. 380 kr. om måneden – det kan vi hjælpe dig med at blive godkendt til.

Skoleydelse

Som elev på FGU modtager du skoleydelse, som varierer alt efter din situation. Derfor er det vigtigt, at DU kontrollerer at dine oplysninger er korrekte, ligesom du har pligt til at oplyse det til skolen, hvis der sker ændringer i din bo-situation. Dette er for at din skoleydelse er korrekt.
Ved fravær uden sygemelding eller forudgående aftale med din vejleder, vil det blive registreret som ulovligt fravær, og du vil blive trukket i skoleydelse.

Husk at oprette e-Boks og NemKonto, så din skoleydelse kan blive udbetalt.

Satserne for 2023 er:

Takst pr. uge Cirkatakst pr. måned
Under 18 år 414 1800
18 år og derover, hjemmeboende 716 3115
18 år og derover, udeboende 1660 7221
Forsørgertillæg, enlige 1621 7052
Forsørgertillæg, ikke-enlige 646 2810

Orden og samværsregler

Vi er mange mennesker, der arbejder og har vores gang på skolen; elever, kollegaer, frivillige og gæster. Du vil møde mange forskellige mennesker, der lige som dig selv, skal føle sig godt tilpas, når de er her. Det skal vi alle bidrage til.

At være elev på FGU Vest er et valg, du selv har truffet, og vi vil meget gerne hjælpe dig godt videre til dit næste mål. For at nå det mål, og for at alle på FGU Vest skal have en god hverdag, har vi nogle regler. Ordens- og samværsreglerne handler om, hvordan vi forventer, du opfører dig, mens du er på skolen. Reglerne gælder både i undervisningstiden og i din fritid, fx din digitale opførsel på sociale medier. Vi accepterer ikke krænkende adfærd, der har negative konsekvenser for de øvrige elever eller ansatte, hverken i eller udenfor undervisningstiden.

Udover skolens egne regler gælder samfundets almindelige love og regler også her på skolen.

Generelle regler:

Når du arbejder i værkstederne og andre lokaler skal du altid følge de anvisninger, underviserne eller vejlederne giver dig med hensyn til undervisningen, opførsel, påklædning, brug af bærbar pc og oprydning.

Endvidere gælder følgende

  • Du er en god kammerat over for alle, du hverken mobber, truer eller er voldelig. Det gælder både fysisk og på de sociale medier.
  • Du taler pænt til alle – også på de sociale medier.
  • Du indtager hverken alkohol eller euforiserende stoffer mens du er på skolen.
  • Du skal gøre dig umage på FGU. Du skal yde en god arbejdsindsats, både når du arbejder alene, og når du arbejder sammen med andre. Vi forventer at du gør det så godt som du kan
  • Du kommer til tiden og deltager i de aktiviteter, vi planlægger til dig.

Hvis du mod alle forventninger ikke overholder reglerne:

–    Så tager din kontaktlærer en snak med dig for at finde en løsning.

–     Ved gentagelse indkaldes du til et møde med ledelsen. Her kan det aftales, at du sendes hjem. Ved endnu en gentagelse kan et ophør komme på tale

–     Du bliver sendt hjem øjeblikkeligt, hvis du er påvirket af rusmidler, truende eller er voldelig.

Klager

En elev kan klage til undervisningsministeriet over institutionens afgørelser efter Lov om Forberedende Grunduddannelse og regler udstedt i medfør heraf, når klagen vedrører retslige spørgsmål.

Klagen skal være indgivet til institutionen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til den pågældende elev. Klagen skal fremsendes til FGU Vests hovedpostkasse: fguvest@fguvest.dk

FGU Vest behandler klagen. Hvis skolen ikke giver klageren medhold i klagen, videresender skolen klagen til Børne- og Undervisningsministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om afgørelsen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når klageren har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet, fremsender skolen klagen til styrelsen vedlagt sagens akter.

Reglerne om klager i forbindelse med prøver, findes i ’Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser’ (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427) og er gældende for klager over skolens afgørelser i forbindelse med prøver.

FGU Vest ordens- og samværsregler er til enhver tid underlagt den gældende bekendtgørelse, og i tvivlstilfælde er det altid bekendtgørelsen, som er bestemmende. (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479)